Admission 2018-19

યુનિવર્સીટીના વિવિધ વિભાગોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન સિવાય બીજી એક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. જેમાં વિદ્યાર્થીએ જે તે વિભાગનો સંપર્ક કરી ઓફલાઈન ફોર્મ ભરી પ્રવેશ ફી રૂપિયા ૧૫૦/- રોકડમાં જે તે વિભાગમાં ભરી શકાશે. જેની દરેક વિદ્યાર્થીઓએ નોધ લેવી.
PARTICULAR
hand બી.એડ. અને એમ.એડ. ના વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે NCTE તરફથી કૉલેજની યાદી
માન્ય ના થઇ હોય, બી.એડ. અને એમ.એડ. ના પ્રવેશની College Choice Filling
તારીખ 18/06/2018 થી શરુ થશે.
hand HNGU Admission-2018-19 Date Extend. Updated.!
hand HNGU-Brochure for Admission-2018-19.Updated.!
hand Admission 2018-19 in HNGU Various Departments.
hand Rules For Admission 2018-19 in B.Ed, M.Ed, M.Sc, B.R.S, M.R.S, M.S.W
hand Advertisement of Admission 2018-19 in B.Ed, M.Ed, M.Sc,M.R.S, M.S.W
hand Online Link for Admission 2018-19 in B.Ed, M.Ed, M.Sc, B.R.S, M.R.S, M.S.W
hand Advertisement of Admission 2018-19 in B.R.S., MSC(CA & IT), MCA INTEGRATED
hand Advertisement of Admission 2018-19 in Univesity Departments / Colleges
hand Online Link for Admission 2018-19 in Univesity Departments / Colleges